Числа за ЛОТО  6 от 47
Безплатни и неограничени комбинации от числа за Лото 6/47.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
„ЛОТО 5 от 35” „Златната топка“ - 2 стр.

Теглене на числата
Чл.17. Тегленията се извършват измежду числата от 1 до 35 включително.
Чл.18. (1) Тегленето се осъществява посредством устройство (сфера) за изтегляне на печеливши числа, по реда на чл.9 и 10 от тази програма, като последователно се изтеглят 5 числа, а във Второ теглене може да бъде изтеглена и Златната топка. Устройството (сферата) е сертифицирано от Българският институт по метрология и одобрено от Държавната комисия по хазарта.
(2) При обективна невъзможност за използване на устройството по ал.1 организаторът извършва тегленето чрез генератор на случайни числа. Генераторът е сертифициран от Българският институт по метрология и одобрен от Държавната комисия по хазарта.
Изплащане/предоставяне на печалбите
Чл.19. Печалби до 300 лв. по залози, направени в лотопункт, се изплащат веднага в лотопунктовете на Организатора срещу предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и номер.
     (2) Печалби от 301 до 4999 лв. по залози, направени в лотопункт, се изплащат в каси на EasyPay срещу предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и номер.
     (3) При печалба над 5000 лв. по залози, направени в лотопункт, участникът следва да се обади на телефон 0700 42 100 за информация как да получи печалбата си и да подпише всички изискуеми от организатора документи.
     (4) Печалбата по залог, направен онлайн в играта се натрупва автоматично по акаунта на участника, създаден в сайта на организатора, освен в случаите при печалба Джакпот, описан в следващия чл. 20.Чл.20. (1) Печалбата Джакпот по залог, направен в лотопункт се изплаща на печелившия участник, съгласно Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Лотарио", при спазване на следните правила: Участникът е длъжен да се яви в централния офис на Национална лотария ООД не покъсно от изтичането на 40 дни от датата на тегленето, в което е спечелил и да представи оригинала на квитанцията. Печалбата се изплаща на явилия се и приет за печеливш участник в определен срок след представяне на печелившото потвърждение на залог (квитанцията).
     (2) Печалбата Джакпот по залог, направен онлайн се изплаща на печелившия участник, съответно натрупва по неговия акаунт в сайта на организатора при спазване на следните правила: Участникът е длъжен да се яви в централния офис на Национална лотария ООД не покъсно от изтичането на 40 дни от датата на тегленето, в което е спечелил, да удостовери, че той е притежател на акаунта в сайта на организатора, от който е направен печелившия залог, да посочи своя банкова сметка и да подпише необходимата за получаване на печалбата документация. Печалбата се изплаща на явилия се и приет за печеливш участник в определен срок по посочената при явяването банкова сметка. В случай, че участникът поиска вместо изплащане по банковата сметка отделните части от Печалба Джакпот да бъдат прехвърлени по неговия акаунт в сайта на организатора., Национална лотария ООД извършва това само ако участникът го заяви писмено и изрично. В този случай, Национална лотария ООД няма задължение за плащане по посочената банкова сметка.
     (3) С даването на залога всеки участник се съгласява да получи евентуално спечелената специална печалба "Джакпот" по реда установен в предходните алинеи съобразно начина, по който е направен залога.
     Чл.21. (1) В случай, че в едно теглене има изтеглена Златна топка и има два или повече залога, които съдържат и петте числа от изтеглените 5 печеливши числа, размерът на Джакпота за това теглене се поделя поравно между броя на всички тези залози независимо от начина, по които са направени съгласно тази програма.
     (2) Във всеки случай на спечелен Джакпот участникът, претендиращ печалбата, независимо от начина по който е направил залога, следва да се яви в централния офис на Национална лотария ООД в град София, ул. Фритьоф Нансен №37 и да удостовери надлежно правото си да получи печалбата съгласно изискванията на закона, задължителните игрални условия, и настоящата предварителна програма.
     Чл.22. (1) Всички участници, получили печалба "Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария" получават възможност да участват в жребий за участие в ТВ игрите Национална лотария за спечелване на парична печалба или предметна награда.
     (2) Участниците, спечелили печалба "Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария" трябва да заявят желанието си за включване в ТВ игрите Национална лотария, като регистрират уникалния номер на печалбата си в официалния интернет сайт или на официалния телефон на организатора на играта, където се валидира уникалния номер на печалбата. Правилото по предходното изречение не се прилага за участници, които са направили залог онлайн. Същите при спечелване на възможност за печалба чрез участие в "Теглене за ТВ игри Национална лотария" автоматично се регистрират в жребия.
     (3) След регистриране на уникалния номер на печалбата, тя се включва в теглене за ТВ игри Национална лотария по предварително обявен от организатора ред и начин.
     (4) Участникът може да се регистрира преди датата и часа на жребия за последната Телевизионна игра Национална лотария, предварително обявена от организатора. Веднъж регистриран, уникалният номер не може да бъде регистриран повторно.
     (5) С всяка регистрирана печалба "Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария" участникът се включва по веднъж в тегленето, т.е. ако е регистрирал 5 печалби, ще се включи в тегленето 5 пъти.
     (6) В тегленето за участие в ТВ игрите на Организатора се включват всички печалби "Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария", които са регистрирани по начина, определен в ал. 2.
     (7) Чрез специализирано устройство съоръжение за определяне на печеливши комбинации, изградено на основата на компютърна система и генератор на случайни числа измежду всички участници, регистрирали се за "Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария", се определя участника или участниците, които се канят да присъстват в студиото, където се определят печелившите от ТВ играта. Специализираното устройство е стандартизирано съгласно изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за изискване за одобряване на типа и за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения.
     (8) След изтегляне на участниците по начина по предходната алинея Организаторът осъществява телефонна връзка с всеки изтеглен участник на телефонния номер, предоставен от него при регистриране на уникалния номер на печалбата. В случай, че с даден участник (дадени участници) не може да бъде осъществена телефонна връзка в 3 последователни позвънявания в рамките на 5 минути, чрез специализираното устройство, се теглят още минимум 5 допълнителни участници. Организаторът на играта осъществява телефонна връзка с първия изтеглен допълнителен участник. В случай, че не може да бъде осъществена телефонна връзка с изтегления първи допълнителен участник в 3 последователни позвънявания в рамките на 5 минути, се преминава към търсене на втория изтеглен допълнителен участник по начина, описан погоре. По същия начин се процедира с третия, четвъртия и петия допълнителен участник до осъществяване на телефонна връзка с един от тях по реда на изтеглянето им.
     (9) Организаторът на играта предварително уведомява участниците за датата на провеждане на ТВ игрите Национална лотария.
Чл.23. ТВ игрите по чл. 22 са подробно описани в Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Лотарио" и Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта "Национална лотария - онлайн игри".
Чл.24. Организаторът гарантира изплащането на печалбите по тази програма. Крайният срок за предявяване на печалбите от спечелилите участници е 40 дни, считано от датата на тегленето, в което са спечелили. След този срок Печалби не се изплащат.
Общи и специфични разпоредби
Чл.25. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява неговото име, снимки и клипове, съдържащи лика му и негова реч, да бъдат публикувани и съобщавани в средства за масова информация, в това число и на Интернет сайта на Организатора. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на Организатора безвъзмездно. Публична проява по смисъла на предходната алинея означава подготовката, осъществяването и излъчването/публикуването на репортаж или интервю в средства за масово осведомяване /радио, телевизия, преса, интернет/, както и участие във видео клипове и/или видео анонси, собственост и/или инициирани от Организатора.
Чл.26. Организаторът има правото свободно да променя предварителната програма, за което своевременно информира участниците в играта.
Чл.27. За да участва участника трябва да е навършил 18 години. Преди да се включи в играта, участникът трябва да се запознае със Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Лотарио", съответно със Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта "Национална лотария - онлайн игри", утвърдени от Държавната комисия по хазарта.
Чл.28. Със заплащането на залога участникът декларира, че е запознат и приема настоящата предварителна програма и Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Лотарио", съответно със Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта "Национална лотария - онлайн игри".Световно първенство по футбол
Green live
Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори