Числа за ЛОТО  6 от 47
Безплатни и неограничени комбинации от числа за Лото 6/47.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
„ЛОТО 5 от 35” „Златната топка“

Основни положения
Чл.1. Хазартната игра от разновидност „Златната топка“ е организирана от „Национална лотария“ ООД, град София (Организатора), който приема залози в нея съгласно Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Лотарио“ и Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, одобрени от Държавната комисия по хазарта.
Чл.2. Хазартната игра от разновидност „Златната топка“ (играта) се организира и провежда едновременно наземно (чрез приемане на залози в лотопунктове) и онлайн (чрез залози в сайта на организатора), за които общо е приложима настоящата предварителна програма.
График на тегленията
Чл.3. (1) Играта се провежда в ежедневни цикли.
    (2) Във всеки ежедневен цикъл се провеждат по две тегления - Първо и Второ теглене.
    (3) Всеки ден Тегленията са с начален час 17.55 и се излъчват на живо в телевизионната програма "Нова телевизия".
    (4) Началният час на тегленията може да бъде променен. Организаторът според обстоятелствата обявява на сайта на организатора променения начален час.
    (5) В случай на невъзможност тегленето да бъде излъчено между 17:40 и 20:00 ч. в ефира на Нова телевизия, то се излъчва в друг часови интервал на Нова телевизия или в интернет сайта на организатора.

Начален и краен срок за извършване на залози за тегленията
Чл.4. Участнице могат да правят залози върху не помалко от две числови комбинаци, които ще участват в тегленията за един или повече ежедневни цикли в зависимост от избраният от тях хартиен или електронен фиш.
Чл.5. (1) Залозите трябва да бъдат направени в определения подолу период, преди тегленията за съответния цикъл, за който са направени залозите върху числовите комбинации.
(2) Периодите, в който могат да бъдат направени залози върху числови комбинации, които участват в тегленията за съответните ежедневни цикли, имат начални и крайни моменти и продължителност, и са от 17:40:00 ч. на предишния ден до
17:39:59 ч. на съответния календарен ден, в който се извършват тегленията за съответния ежедневен цикъл;
(3) В случаите, когато това е предвидено на съответния вид хартиен или електронен фиш, участникът е длъжен да посочи за колко поредни дневни цикли прави залог върху числова комбинация като отрази желанието с недвусмислена и отчетлива отметка в определеното за това място във фиша. В случай, че не е посочил цикъла, то се счита, че участникът е направил залог за цикъла, чиито тегления непосредствено предстоят и за които не е настъпил крайният момент за приемане на залози.
Коефициенти и печалби
Чл.6. Коефициентите и печалбите при познати две или повече числа в първо теглене на всеки ежедневен цикъл са както следва:
Брой познати числа     Коефициент     Печалба
5 числа                           20 000        10 000 лева
4 числа                          150                      75 лева
3 числа                               6                       3 лева
2 числа                               1                  0,50 лева
Чл.7. Коефициентите и печалбите в при познати две или повече числа във второ теглене на всеки ежедневен цикъл е както следва:
Брой познати числа     Коефициент     Печалба
5 числа и изтеглена Златна топка        1     Специална премия "Джакпот" (Джакпот)
5 числа                           40 000                20 000 лева
4 числа                           100                             50 лева
3 числа                           4                                    2 лева
2 числа                           Участие в жребии за ТВ игра
Брой числа върху които се залага
Чл.8. В играта се правят залози върху числови комбинации, състоящи се от 5 (пет) числа.
Брой изтегляни числа
Чл.9. В Първо теглене на всеки ежедневен цикъл участват числата от 1 до 35 включително и от тях в това теглене се теглят пет числа.
Чл.10. Във Второ теглене на всеки ежедневен цикъл участват числата от 1 до 35 включително, както и изображение на златна топка (наричана само "Златната топка" или "Златното число"), като общо от тях се теглят пет числа. За целите на Второ теглене Златната топка се приема също за число. В това теглене първоначално се теглят пет числа. В случай, че сред първите 5 изтеглени числа не присъства Златната топка, не се теглят повече числа. В случай, че Златната топка бъде изтеглена сред първите 5 числа, се изтегля още едно шесто число. Условия за включване в разпределение на печалбите
Чл.11. (1) Всеки участник, който е направил валиден залог в определен ежедневен цикъл, участва в разпределението на печалбите за Първо теглене на този цикъл, ако две, или три, или четири или пет числа, от петте числа от една числова комбинация, на която е заложил съвпадат с изтеглените печеливши числа от това теглене (Първо теглене).
    (2) Всеки участник, който е направил валиден залог в определен ежедневен цикъл, участва в разпределението на печалбите за Второ теглене на този цикъл, ако две, или три, или четири или пет числа, от петте числа от една числова комбинация, на която е заложил съвпадат с изтеглените печеливши числа от това теглене (Второ теглене).
    (3) Залогът върху една числова комбинация дава възможност само за една от печалбите в съответното теглене на съответния цикъл.
Джакпот при изтеглена Златна топка
Чл.12. (1) В случай, че във Второто теглене на съответния цикъл бъде изтеглена Златната топка, между залозите с познати петте изтеглени числа в това теглене се разпределя печалбата Джакпот в размер, определян от Организатора по реда на чл.37, ал.2, т.3 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Лотарио" и чл.29, ал.2, т.3 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта "Национална лотария - онлайн игри". Този джакпот е обединен за игрите "Златната топка" на "Национална лотария" ООД и се предоставя на основание чл. 39 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта "Лотарио", чл.31 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта "Национална лотария - онлайн игри".
(2) В случаите по ал.1 Джакпотът се разпределя по равно между всички печеливши залози, независимо от начина по който са направени съгласно тази програма.
Допълнителни печалби
Чл.13. Организаторът по своя собствена преценка предоставя възможност на участниците, които са загубили залога си в играта, да участват в игрите за допълнителни парични или предметни печалби, организирани от него. Тази възможност и условията за участие се обявяват на сайта на организатора. По същият начин Организаторът обявява и други условия за спечелване на други допълнителни парични или предметни печалби.
Указания за залаганията
Чл.14. (1) За да участва в играта участникът залага на минимум две числови комбинации от пет числа измежду целите числа от 1 до 35, включително. Всяка комбинация се определя във фишовете за залагане (хартиени или електронни).
(2) Залозите могат да бъдат направени въру числови комбинации:
1    определени по свободен избор на участника и нанесени от него в съответния за това фиш;
2    предварително отпечатани върху съответните им позиции в съответния за това вид фиш;
3    определени по случаен избор, при който на участника се предоставя случайна числова комбинация.
Чл.15. (1) Залогът за една числова комбинация е 0,50 лева, но участникът е длъжен да играе със залог върху минимум две числови комбинации, като по този начин минималният залог за едно участие с един фиш е 1 (един) лев.
    (2) Залогът се увеличава с още 1 лев ако участникът избере да играе с допълнителни две комбинации. С един хартиен фиш участникът може да играе само с
    две или само с четири комбинации, като при две числови комбинации залогът върху тях е 1 лев, а при четири цифрови комбинации цената на залогът върху тях е 2 лева. С един електронен фиш участникът може да играе онлайн с неограничен четен брой комбинации, но не помалко от две комбинации, като при две числови комбинации залогът върху тях е 1 лев, а при четири цифрови комбинации цената на залога върху тях е 2 лева, при шест цифрови комбинации цената на залога върху тях е 3 лева, и т.н.
     (3) Размерът на залога се умножава съответно с по две, три, четири, пет, шест или седем, в случай че участникът избере направените от него числови комбинации да участват в следващите от два до седем последващи цикъла. Например - ако участникът е избрал залог върху две числови комбинации (1 лев) и желае този залог да участва в тегленията на три последователни ежедневни цикъла, той дължи сумата на общия залог в размер на 3 лева.

Чл.16. Залогът върху числовите комбинации, съответно и фиша, върху който са обективирани трябва да е приет от организатора. Приетият залог се отразява в Централната компютърна система на Организатора, като в случай, че той е направен в лотопункт организаторът издава квитанция за приемането на същия.


Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори